Ten geleide

De Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven organiseert ieder (studie)jaar een aantal lezingen met een filosofisch karakter. Dit jaar bestaat ons programma uit een achttal thema’s die ieder twee avonden in beslag nemen. Deze reeks van 16 voordrachten start op dinsdagavond 7 november 2023 en eindigt op dinsdagavond 26 maart 2024. Alle lezingen beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

Daarnaast vindt op 31 oktober 2023 een symposium plaats in het kader van ons 90-jarige bestaan. Thema van dit symposium is ‘Kwetsbaar en weerbaar’.

Dit symposium en alle lezingen vinden plaats op een nieuwe locatie:

Maria Magdalenakerk
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven

Er is voldoende parkeerruimte aanwezig.

Zoals gebruikelijk attendeert het bestuur u als deelnemer op het volgende:
• De door de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven georganiseerde avonden hebben het karakter van lezingen waarbij de toehoorders de rol van luisteraar vervullen. Aan het einde van iedere bijeenkomst wordt gelegenheid geboden tot enige vraagstelling en discussie van beperkte omvang. Het is de bedoeling dat de sprekers hun verhaal in een zekere ononderbrokenheid kunnen houden. Met andere woorden, gelieve de sprekers niet te onderbreken tenzij men de microfoon krijgt aangeboden.

• De mogelijkheid bestaat in te tekenen op afzonderlijke thema’s. In dat geval bedragen de kosten per thema € 20,00 oftewel € 10,00 per avond. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan in te tekenen op  het volledige programma: het symposium en de thema’s 01 t/m 08 tegen de gereduceerde prijs van € 160,00. De administratiekosten komen met ingang van dit jaar te vervallen.
Studenten betalen op vertoon van hun studentenkaart € 5,00 per avond.
Leerlingen uit het middelbaar onderwijs zijn, mits aangemeld door hun docent Filosofie, gratis welkom! Deze speciale regeling geldt tevens voor studenten en docenten Pro Health, locatie Rachelsmolen gebouw R11 van de Fontys Hogescholen.

• Elk onderdeel van het programma is toegankelijk voor alle belangstellenden. Het is verstandig, ter voorkoming van een mogelijke teleurstelling, zich vooraf aan te melden bij de administratie, per e-mail, telefonisch of via het online inschrijfformulier.
Degenen die zich hebben aangemeld worden in geval van een eventuele verhindering van de spreker ten alle tijde geïnformeerd.