Onze missie

De stichting heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis bij te brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van cursussen, lezingen en andere bijeenkomsten, met de mogelijkheid tot het voeren van discussie. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor het bijwonen van de bijeenkomsten van de stichting.
De stichting WKE ingeschreven onder KvK-nummer 55514057 en heeft sinds 1 januari 2017 de ANBI-status.